Welkom op de NVUB website

De NVUB bestaat sinds 2006 en is een werkgeversvereniging en belangenbehartiger die zich richt op het midden- en kleinbedrijf in de uitzend-, detacherings-, payroll- en arbeidsbemiddelingsbranche in de breedste zin des woords. 

 

De NVUB wil in eerste plaats de werkgeversbelangen van haar leden behartigen. De NVUB staat voor vernieuwend, flexibel en Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemerschap (MVO).

 

Opmerkelijk te noemen is dat de NVUB belangen veelal synchroon lopen met de belangen van de werkenden. In het bijzonder de zogenaamde outsiders op de arbeidsmarkt, zoals: flexwerkers, freelancers, zzp-ers, jongere en oudere werknemers, ex-gedetineerden, (jong)gehandicapten, laaggeletterden, laagopgeleiden,  allochtonen en internationale werknemers, werkenden van wie de belangen minder behartigd worden door andere partijen.

 

De arbeidsmarkt verandert snel en wordt internationaler. Aanpassing is noodzakelijk; in samenspraak met de politiek, brancheorganisaties en sociale partners wil de NVUB nieuwe wegen banen om de werkgelegenheid en de economie in het algemeen te bevorderen.

 

Een goed voorbeeld hiervan is de NVUB CAO voor uitzendkrachten die meer recht doet aan het bijzondere karakter van uitzendwerk en die zowel voor de uitzendkracht als voor het uitzendbureau als voor de inlener een verbetering inhoudt ten opzichte van de tot heden van kracht zijnde uitzend CAOĺs. Meer zekerheid voor de uitzendkracht, meer flexibiliteit voor het uitzendbureau en meer continu´teit voor de inlener (Preambule vakbond AVV). Voor iedereen geldt: de NVUB geeft u wind in uw zeilen.

 

Laten we samen de nieuwe koers bepalen!